Oceanografia i Canvi GlobalEl canvi global, definit com l'impacte global de les activitats humanes locals de qualsevol tipus en el funcionament de la biosfera, està impulsat per una força comuna: el creixement de la població humana, unida a l'augment dels recursos (energia, aigua, terra, biodiversitat, productes químics i elements clau).
 
La contribució de la ciència és fonamental per afrontar aquest repte. La investigació científica ajudarà a comprendre millor, pronosticar i, en última instància, gestionar els riscos que suposa el canvi global, mitjançant mesures d'adaptació i mitigació. La recerca del canvi global requereix importants components transdisciplinaris, així com massa crítica.
 
Estudiem una àmplia gamma de mecanismes que podrien explicar la dinàmica del sistema oceànic (des de la costa fins a l'oceà obert), així com el sistema terrestre en un context de canvi global, centrat principalment en les zones costaneres particularment vulnerables. La variabilitat de les escales implicades, des de metres fins a milers de quilòmetres i de segons a segles, i les seves interaccions no lineals, fan que aquests mecanismes siguin un veritable repte internacionalment establert. Ens ocupem d'aquest repte combinant enfocaments teòrics, observacionals (in situ i remots), modelització experimental i numèrica, utilitzant un entorn físic, biològic i matemàtic.

Les Illes Balears són especialment vulnerables al Canvi Global a causa de (a) la seva insularitat, (b) la seva forta dependència del teixit econòmic i social del turisme, i (c) la seva particular sensibilitat al canvi climàtic, amb taxes d'escalfament ràpid i alta sequera intensitat. Un enfocament basat en el coneixement i la ciència és essencial per garantir la preservació i la restauració reals dels principis de la ciència de la sostenibilitat internacional en l'entorn de l'illa.

Descripció
Publicacions
Personal

Enllaços