Detalls de la publicació.

Article

Any:1985
Autor(s):J.A. Alcover, J. Agustí
Títol:Eliomys (Eivissia) canarreiensis n. sgen., n. sp, NOU GLIRID DEL PLEISTOCE DE LA COVA DE CA NA RElA (Pitiüses)
Revista:Endins
ISSN:0211-2515
Volum:10-11
Pàgines:51-56
Web:
Resum:Resum
Descrivim un nou subgenere de glírid dintre del genere Eliomys: Eivissia n. subgen.
L'especie tipus és E. canarreiensis de la Cova de Ca Na Reia (Eivissa). Eivissia és
un endemisme plio-pleistocenic de I'illa d'Eivissa, que pertany a una Iínia filogenetica
diferent de la de Hypnomys de Mallorca i Menorca. Eivissia difereix rnenys de Eliomys,
del que deriva, que altres glírids endemics de les illes rnediterranies (Hypnomys,
Thyrrenoglis, Maltamys, Leithia). A la Cova de Ca Na Reia tarnbé es troba una segona
forma de glirid: les seves afinitats arnb Eivissia romanen a la foscor.
Abstract
In this paper we describe a new subgenus of Glirid, within the genus Eliomys,
Eivissia n. subgen., type-species E. canarreiensis, frorn the locality of Cova de Ca Na
Reia (Eivissa, Pityusic Islands). Eivissia is a Plio-Pleistocene endemism frorn the island
of Eivissa, belonging to a different lineage from that of Hypnomys, the endemic Glirid
from Mallorca and Menorca. Eivissia is less modified frorn Eliomys that other endemic
glirids in the Mediterranean Islands (Hypnomys, Thyrrenoglis, Maltamys, Leithia).
A second form of Glirid is present also in Ca Na Reia, its relationships with Eivissia
being obscure.

Personal relacionat

  • Josep Antoni Alcover Tomàs